Wyniki konkursu Mój szczęśliwy brudny pies

Konkurs Mój szczęśliwy, brudny pies

Regulamin konkursu “Mój szcześliwy, brudny pies

 §1 Postanowienia wstępne.

 1. Regulamin, w dalszej części zwany „regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w konkursie: „Mój szczęśliwy, brudny pies” (zwanego dalej “konkursem”).
 2. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.
 3. Organizatorem konkursu jest blog AjriszZona.
 4. Konkurs jest prowadzony przez organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu na facebooku AjriszZona. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 16 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r., do godziny 24.00
 5. Przystąpienie do konkursu, w sposób określony w §3 regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika z postanowieniami niniejszego regulaminu i ich akceptacją.
 6. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację nagrody dla zwycięzcy konkursy jest fundator nagrody głównej firma Myjnia Pupila

§ 2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w konkursie.

 1. Uczestnikami konkursu, zwanymi dalej odpowiednio „uczestnik” lub „uczestnicy”, mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które są właścicielami psa.

§ 3 Zasady uczestnictwa w konkursie.

 1. Zadaniem uczestnika biorącego udział w konkursie jest publikacja zdjęcia swojego psa,  ubrudzonego w wyniku np. kąpieli w błocie, spaceru w deszczu, tarzania się, pływania itd. wraz z krótkim uzasadnieniem dlaczego to właśnie on powinien skorzystać z kąpieli w Myjni Pupila. Uczestnik musi posiadać pełne prawo do wykorzystania zdjęcia. Zdjęcie nie może być sprzeczne z ogólnie obowiązującym prawem.
 2. Polubienie strony organizatora konkursu AjriszZona.
 3. Polubienie strony fundatora nagrody głównej w konkursie  Myjnia Pupila
 4. Udostępnienie konkursowego postu na swoim profilu Facebook (post musi być udostępniony publicznie)
 5. Zdobycie jak największej ilości „polubień” przy zdjęciu konkursowym  określonym w § 4 pkt. 1.
 6. Zgłaszający (właściciel psa) może zgłosić do konkursu tylko jednego psa
 7. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez zamieszczenie zdjęcia na profilu na facebooku AjriszZona, w komentarzu pod postem informującym o rozpoczęciu konkursu oraz spełnienie pozostałych warunków z ustępu § 3. Umieszczenie zdjęcia oznacza wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich na organizatora konkursu bez dodatkowego wynagrodzenia i bezterminową zgodę wykorzystywania tego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji.
 8. Uczestnik może przystąpić do konkursu w terminie od  16 czerwca 2016 do 30 czerwca 2016 godziny 24.00. Wszelkie zgłoszenia nadesłane po regulaminowym terminie lub niespełniające wszystkich warunków nie będą rozpatrywane).
 9. Osoba, która dokonała zgłoszenia zgodnie z regulaminem i spełnia warunki określone w regulaminie staje się uczestnikiem konkursu.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi maksymalnie do dwóch dni od jego zakończenia, nie później niż do 2 lipca 2016 r. 

§ 4 Zasady wyłaniania laureatów konkursu:

 1. Laureatem konkursu tj. zwycięzcą zostaje osoba, której zdjęcie zamieszczone pod konkursowym postem zdobędzie najwięcej polubieni (liczą się tylko polubienia w poście zamieszczonym na profilu na facebooku Organizatora konkursu), spełniła pozostałe warunki konkursu § 3 pkt 1-6.
 2. Zwycięzcą zostaje tylko jedna osoba.
 3. Dane zwycięzcy konkursu zostaną opublikowane na profilu facebook AjriszZona oraz Myjnia Pupila. Laureaci zostaną poproszeni o kontakt z organizatorem i fundatorem nagrody za pomocą wiadomości prywatnej w celu ustalenia warunków realizacji wygranej.

§ 5 Nagrody.

 1. Nagrodą w konkursie jest kompleksowa kąpiel w Myjni Pupila dla jednego psa oraz ręcznik z ręcznie wyhaftowanym imieniem psa oraz smakołyki. Realizacja kąpieli jest możliwa tylko i wyłącznie Myjni Pupila w Katowicach przy ul. Piastów 18 –  siedzibie fundatora nagrody w konkursie.
 2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
 3. Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie, jak również żądania realizacji wykonania nagrody poza wskazanym przez fundatora miejscem, czyli w Katowicach, ul. Piastów 18. Zwycięzca celem realizacji nagrody, w terminie nie później niż 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu ma obowiązek ustalić z fundatorem nagrody głównej tj. Myjnia Pupila termin kąpieli oraz przekazania ręcznika z imieniem pupila i przysmaków (tj. realizacji nagrody)

§ 6 Realizacja nagrody.

 1. Fundator nagrody głównej – Myjnia Pupila, zobowiązuje się do zrealizowania nagrody tj. kąpieli maksymalnie w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia kontaktu zwycięzcy konkursu, celem ustalenia terminu realizacji kąpieli (tj. nagrody w konkursie)
 2. W celu realizacji nagrody, laureat jest zobowiązany do podania organizatorowi i fundatorowi nagrody w terminie nie później niż 2 dni od ogłoszenia wyników konkursu, swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania). Wiadomość e-mail powinna zostać wysłana przez laureata z adresu e-mail związanego z profilem uczestnika na stronie facebook
 3. W przypadku nie przesłania w określonym terminie wiadomości e-mail zawierającej wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 powyżej, uczestnik traci prawo do nagrody, która zostanie przekazana osobie która miała drugą w kolejności największą ilość „polubień”  zdjęcia konkursowego i spełniał pozostałe warunki konkursu (zawarte w § 3)

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności organizatora.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w rejestracji lub przekazania informacji, o których mowa w § 6 pkt 2 wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu komputerowego, z którego korzystał będzie uczestnik.
 2. Organizator oraz fundator nagrody głównej nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia nagrody zwycięzcy konkursu z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Biorąc udział w konkursie i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami, wydania nagród laureatom oraz rozpatrywania reklamacji.
 3. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 4. Administratorem danych osobowych jest organizator.
 5. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wglądu do zgłaszanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

§ 9 Postępowanie reklamacyjne.

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników drogą e-mailową na adres: ajriszzona.blog@gmail.com. W tytule wiadomości należy napisać: „Mój szczęśliwy, brudny pies”. Wiadomość e-mailowa może być wysłana w terminie od dnia rozpoczęcia konkursu, jednakże nie później, niż do dnia 30 czerwca 2016.
 2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania wiadomości e-mail.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji organizator opiera się na treści regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni przez organizatora o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Powyższe postanowienia określające postępowanie reklamacyjne, w tym upływ terminu składania reklamacji, o którym mowa w pkt 1 nie mają wpływu na uprawnienia uczestników wynikające z niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10 Postanowienia końcowe.

 1. Pełny tekst regulaminu dostępny jest na stronie: ajriszzona.blog.pl
 2. Wszelkie informacje o konkursie mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia regulaminu i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w konkursie uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem.
 4. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo autorskie.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału rodzina i osoby spokrewnione z organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody głównej.

 

Podziel się z innymi miłośnikami psów

Zobacz też:

2 przemyślenia nt. „Konkurs Mój szczęśliwy, brudny pies

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wpisz odpowiednią liczbę *