Sesja zdjęciowa to wspaniały pomysł na prezent dla opiekuna i miłośnika psa. Dzięki zdjęciom zyska niepowtarzalną pamiątkę na całe życie. Możesz również podarować prezent w postaci indywidualnej konsultacji online dla fotografa psów.

Podaruj mini sesję lub konsultację online na prezent – voucher prezentowy

Vouchery dostępne są w formie drukowanej lub elektronicznej, na wybraną kwotę lub na wybrany pakiet. Mogę też przygotować dla Ciebie spersonalizowany pakiet i projekt vouchera.

Zapytaj o voucher prezentowy!

tina.fotografiapsow@gmail.com

Instagram: @tina_pysiewicz_fotografia

Jak skorzystać z vouchera?

Napisz wiadomość na adres tina.fotogrfiapsow@gmail.com lub zadzwoń tel. +48 799 907 245 i umów termin sesji zdjęciowej lub konsultacji podając numer vouchera.

Zalecam kontakt i umówienie terminu z większym wyprzedzeniem ze względu na ograniczoną liczbę wolnych terminów.

Regulamin korzystania z voucherów

§ I ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji Voucherów.
 2. Wystawcą Voucherów jest Tina Pysiewicz, ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, NIP: 6342630374
 3. Nabywca oznacza osobę fizyczną nabywającą od Wystawcy Voucher.
 4. Wystawca posiada następujące rodzaje Voucherów:
  1. Voucher Kwotowy
  2. Voucher na wykonanie sesji zdjęciowej
  3. Voucher na wykonanie konsultacji fotograficznej.
 5. Voucher to bon towarowo-usługowy, traktowany jako środek płatniczy.
 6. Każdy z Voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny i wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Wystawcę.
 7. Termin ważności znajduje się na Voucherze. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu. Z uwagi na ponoszone przez Wystawcę w okresie ważności Vouchera, koszty związane z zapewnieniem gotowości do realizacji Vouchera, Nabywca ani żadna inna osoba nie jest uprawniona do otrzymania zwrotu pieniędzy zapłaconych za Voucher w przypadku braku realizacji Vouchera w okresie ważności Vouchera.
 8. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 9. Voucher można nabyć u Wystawcy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na podstawie wcześniej złożonego zlecenia opisanego w §3.
 10. Nabywca Vouchera nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Wystawcy dalszej odsprzedaży nabytego Vouchera osobie trzeciej.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA

 1. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie u Wystawcy.
 2. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od daty jego przekazania Nabywcy. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu vouchera.
 3. Aby zrealizować Voucher należy dokonać rezerwacji terminu u Wystawcy z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Podstawą do wykonania usługi w ramach Vouchera jest pokazanie Vouchera Wystawcy. Rezerwacji terminu dokonuje się pisząc na adres tina.fotografiapsow@gmail.com lub na Instagramie @tina_pysiewicz_fotografia podając numer vouchera.
 4. Voucher należy zrealizować w całości jednorazowo, a Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.
 5. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 6. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
  1. upływ terminu ważności Vouchera;
  2. uszkodzenie Vouchera uniemożliwiające odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
  3. brak wcześniej dokonanej rezerwacji zgodnie z ustępem 3.

§ 3 NABYCIE VOUCHERA NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KONSUMENTA

 1. W przypadku wyrażenia przez Nabywcę woli zawarcia umowy kupna Vouchera na odległość Wystawca informuje Nabywcę, o łącznej kwocie na jaką będzie opiewać Voucher oraz rodzaju świadczeń z nim związanych.
 2. Wystawca doręczy Voucher w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Nabywcę.
 3. Na życzenie Nabywcy, Wystawca realizuje dostawę drukowanego Vouchera za pośrednictwem firmy kurierskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt przesyłki Vouchera drukowanego wynosi 20 zł.
 4. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podawania przyczyny lub ponoszenia kosztów.
 5. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się od daty doręczenia Vouchera.
 6. Nabywca może odstąpić od umowy, składając Wystawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia.
 7. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez Wystawcę pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Wystawca dokonuje zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca.
 9. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku wykonania usługi przez Wystawcę.

§ 4 REKLAMACJE

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej listem poleconym na adres Wystawcy.
 2. Wystawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu, adres email, czytelny podpis Nabywcy, jak również opis i powód reklamacji.
 4. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 5. O wyniku reklamacji Nabywca lub posiadacz Vouchera zostanie poinformowany pisemnie listem poleconym.

§ 5 PŁATNOŚĆ

 1. Płatności za zakupiony u Wystawcy Voucher można dokonać na uprzednio wskazany przez Wystawcę rachunek bankowy.
 2. Potwierdzeniem dokonania zakupu Vouchera faktura VAT przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem podanych przez Ciebie Twoich danych osobowych jest Tina Pysiewicz, ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, NIP: 6342630374, tina.fotografiapsow@gmail.com.
 2. Podane przez Ciebie Twoje dane są zbierane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do nabycia i realizacji Vouchera.
 3. Przetwarzaniem Twoich danych osobowych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu obsługi księgowej Administratora, obsługi informatycznej administrowanych danych.
 4. Podane przez Ciebie dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do sprzedaży i realizacji Vouchera oraz do momentu przedawnienia roszczeń, jakie będzie mógł podnosić Administrator i jakie będą mogły być podnoszone przeciwko Administratorowi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nabycia i realizacji Vouchera.
 5. Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania swoich danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 1. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w innym celu niż nabycia i realizacji vouchera jednak w szerszym zakresie niż niezbędny do jej wykonania, będzie odbywać się wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Ciebie zgody na zbieranie tych danych oraz ich przetwarzanie w konkretnie określonym celu. W takich przypadkach udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, jednak w określonych przypadkach wyrażenie zgody może być niezbędne do świadczenia określonych, dodatkowych usług lub usługi a brak jej wyrażenia może prowadzić do braku możliwości świadczenia usługi w zakresie w jakim wiąże się to z przetwarzaniem danych, do których przetwarzania konieczna jest zgoda osoby, której dotyczą dane (np. dane wrażliwe).
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, jednak nie dłużej niż 2 lata od dnia nabycia i realizacji vouchera. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Administrator jest uprawniony do przetwarzania wyłącznie danych osobowych Nabywcy Vouchera. Administrator nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej (posiadacza Vouchera), na rzecz którego Nabywca dokonał nabycia Vouchera, z uwagi na brak zgody posiadacza Vouchera na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora. Mając powyższe na uwadze, nabycie Vouchera przez Nabywcę na rzecz osoby trzeciej, następuje w formie na imię osoby trzeciej. Administrator nie jest uprawniony do przekazywania Vouchera osobie trzeciej, na rzecz której Nabywca nabył Voucher.
 4. W celu realizacji przysługujących Ci praw, związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem e-mail tina.fotografiapsow@gmail.com.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Napisz do mnie i zapytaj o voucher

tina.fotografiapsow@gmail.com

Instagram: @tina_fotografia_psow

Tel. +48 799 907 245

Zobacz więcej zdjęć w portfolio >>

Opinie:

Bardzo polecam sesje zdjęciowe zwierzaków. Profesjonalne i indywidualne podejście do psa, dużo cierpliwości i przyjemna atmosfera 😃 Zdjęcia wyszły cudownie! – Marta R.

Tina, bardzo Ci dziękuję za Twój czas dla mnie. Idealnie podsumowałaś moją obecną wiedzą w temacie fotografii. Twoje spostrzeżenia podczas mojego fotografowania były tak trafne, że zauważałaś od razu to o czym ja nie miałam pojęcia i nie wiedziałam, dlaczego „mi tak nie wychodzi” 🙂 Dziękuję za cenne rady i wskazówki. Jestem pod wrażeniem tego w jaki sposób potrafisz dzielić się swoją wiedzą i jak bardzo angażujesz się, aby ją przekazać. Dzięki Tobie nie korzystam już z zielonego trybu i dzięki Tobie chcę coś zmienić w swoim życiu: chcę robić to co kocham 🙂 – Lilianna

Super zdjęcia i miła atmosfera, doskonale umiecie skupić psa na obiektywie. Neron cały czas merdał ogonem na sesji😊Klaudia

Zobacz więcej opinii >>

 

Sesje zdjęciowe na prezent – w jakich miastach się odbywają?

Na sesje zdjęciowe psów dojeżdżam do miast na Śląsku, takich jak Katowice, Chorzów, Bytom, Zabrze, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Częstochowa, Zawiercie, Myszków, Rybnik, Żory, Pszczyna, Bieruń, Racibórz, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Cieszyn, Ustroń, Wisła, Żywiec, Szczyrk, Istebna i innych lokalizacjach. Sesje są możliwe również w innych miejscach w Polsce, np. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie, Białymstoku, Łodzi, Rzeszowie oraz w innych.

Odwiedź mój profil na Instagramie:


Autor: AjriszZona.pl | Data publikacji: 4 grudnia 2019 r. | Data aktualizacji: 25 października  2021 r. | Kategoria: Psie sesje | ©AjriszZona.pl. Zdjęcia stanowią własność AjriszZona.pl i są chronione prawami autorskimi.

5/5 - (1 głosy / głosów)
.